Ronald Staal

archive

Home

Voorganger: Ds. A.P. van Langevelde Als de dauw
De tekst van vandaag: Hosea 14 : 2 – 10


In Hosea 13 klinkt het als: “God wil Israël nooit meer zien”. Hij is kwaad als een leeuw, een panter,
een berin, die van haar jongen beroofd is. Het is dus een wonder, dat hoofdstuk 14 in de bijbel staat,
want in hoofdstuk 13 lijkt het einde van Israël nabij.
Maar in hoofdstuk 14 stuurt God Hosea er toch weer op uit om het volk op te roepen tot bekering.
Vanaf vers 5 komt God met beloften van een nieuw begin als het volk zich bekeert. Hij neemt het
volk liever in Genade aan, dan dat Hij het laat omkomen onder Zijn toorn. Als Israël niet langer
vertrouwt op de macht van Assur en Egypte, maar op God, “dan zal Ik zijn als de dauw.”
Wat is nu kenmerkend voor de dauw. Wat heeft God hier over zichzelf te zeggen?

 1. Het verborgen karakter van Zijn werk. Heeft u ooit dauw zien ontstaan? Regen en sneeuw
  kun je zien, maar dauw niet. Het is een mysterie, net als het geloof. Hoe komen wij aan ons
  geloof? Door ouders, school, kerk? Komt het eigenlijk wel van onszelf? Soms kun je door
  Gods woord geraakt worden, alsof Hij je persoonlijk aanspreekt, of je ervaart in moeilijke
  omstandigheden een vrede, die je niet begrijpen kunt.
 2. De dauw werkt geruisloos zoals de Heilige Geest. Regen klettert en hagel bonkt, maar dauw
  komt in stilte. Ze is toch onmiskenbaar aanwezig. Ze werkt ook God door Zijn Geest. In stilte,
  niet door kracht of geweld.
 3. Dauw zegt ook iets over het nieuwe begin. Bloemen kunnen er na een warme dag verlept uit
  zien, maar de volgende morgen door de dauw weer fris bij staan. Dauw is verkwikkend. In de
  woestijn regent het bijna nooit, maar de dauw brengt zelfs daar leven. Zo is God. Hij brengt
  leven waar dorheid heerst.
  God wil voor ons als de dauw zijn. De schepping leeft er van op. We moeten er wel klaar voor staan.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. H.J. Boiten Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien
De teksten van vandaag: Mattheüs 5 : 1 – 10 en Mattheüs 23 : 25 en 26
Verlang je er wel eens naar om God te zien? Misschien vind je het wel moeilijk om te geloven zonder
te zien. Mozes verlangde er naar, maar hij hoorde alleen de stem van God. In het Oude Testament
mocht de hogepriester één keer per jaar het Heilige der Heiligen binnengaan, maar daar was God
ook niet zichtbaar. Toen Christus stierf, scheurde het voorhangsel, maar nog steeds zien we God niet.
Ligt dat aan God of aan ons? “Alleen, die rein van hart zijn kunnen God zien.” Wie kan dat van
zichzelf zeggen?
Je hart is de bron van je wil, je begeerte. Toen God na de zondvloed de reuk van het offer van Noach
rook, zei Hij in Zijn hart: Nooit meer zal Ik de aarde vervloeken vanwege de mens. De regenboog
biedt dus ahw een inkijkje in het hart van God. Wij zijn geschapen naar het beeld van God met een
hart als bron van vertrouwen.
Farizeeërs dachten bij het woord “rein” aan een invulling van de reinheidswetten. Maar dat is rein
aan de buitenkant. De boodschap van de wet is, dat de geboden vanuit je hart komen.
Hoe kom je aan een rein hart? Daarvoor moet je op je knieën en bidden. Alleen God kan je hart rein
maken. Hij laat je opnieuw geboren worden, een nieuwe schepping. Jezus wist dat. Hij droeg de straf
voor ons allemaal. Dat was Zijn letterlijk hartelijke liefde. Zijn bloed bracht verzoening. Geloof je in
Hem, dan ontvang je een zuiver hart. Misschien vinden anderen je onnozel, maar zoek desondanks
het beste voor de ander. In het leven van een christen heerst spanning. Je wordt kind van God. Je
mag al iets zien van de pracht van de schepping. Nu kijk je nog in een wazige spiegel. Straks sta je oog
in oog met God. Dan droogt Hij je tranen en zul je volmaakt gelukkig zijn.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. D. Visser Mag een tattoo?
De tekst van vandaag: 1 Petrus 1 : 13 – 25


In Leviticus 19 staat: “Wanneer je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar aan je slapen niet
weg en knip geen stukken uit je baard, kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan.”
Mag een tatoeage dan niet van God? Mag je je ook niet scheren? In Leviticus 19 staat het wel, maar
de tatoeage heeft daar de betekenis om demonen te weren. Tattoos zijn vaak herinneringen of
getuigen van overtuiging.
Wij moeten als gelovigen vooral leven uit vers 2, waar God tegen het hele volk zegt: Wees heilig want
Ik ben heilig (houd je aan Mijn geboden). Petrus zegt het ook tegen de gemeente en dus ook tegen
ons. Wij zijn geroepen door de Heer om op Hem te lijken. Een leven te leiden, dat in alle opzichten
heilig is.
Jezus heeft Zijn eigen bloed gegeven om u en mij ècht leven, genade en liefde te geven.
Zo schept God door Zijn Zoon een gemeente, die vrij is van zelfzucht. Het is een geschenk, waar je
wel mee aan de slag moet. We moeten een antenne hebben naar God, naar elkaar en naar de
wereld. Wees herkenbaar heilig. De bedoeling is, dat mensen daar ook iets van zien. Dat we
begrijpen, dat egoïsme de dood in de pot is, dat individualisme moordend is en alles stuk maakt.
Genot boven God is een verkeerde weg.
Verdeeldheid onder christenen is een doorn in het oog van God, zoals ook zinloze discussies over
bijzaken als of tattoos wel of niet mogen.
De Vader in de hemel heeft het bloed van Zijn Zoon laten vloeien voor jou. Dat betekent een breuk
met je oude leven. Het Ichthus teken als symbool van onze gemeente is als het ware onze tattoo. Het
gaat er om, dat we leven in dat teken, dat het mensen van buiten de gemeente opvalt dat wij een
club mensen zijn die van Jezus houden en niets liever willen dan dat uitdragen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. A. Hakvoort Meer geloof a.u.b.
De tekst van vandaag: Lucas 17 : 1 – 6

Wat is geloof? Abraham geldt als prototype voor gelovigen. Hij liet alles achter en ging op weg met
een onbegrensd vertrouwen zonder te weten waarheen. In Hebreeën 11 staat: Het geloof is de
zekerheid van wat je hoopt en het bewijs van wat je niet ziet.
Geloof heeft altijd te maken met zekerheid. In ons dagelijks taalgebruik zit in het woord “geloven”
een stuk onzekerheid. In de bijbel daarentegen staat geloven voor zekerheid want het gaat over wat
God zegt en Hij is voor 100% betrouwbaar. Als we ons laten leiden door Zijn Geest worden we ook
betrouwbare mensen. Jezus vraagt om Hem te volgen, maar waarschuwt ook: Weet waar je aan
begint, want je moet alles loslaten. Jezus waarschuwt ook voor valstrikken. Je moet elkaar tot 7x per
dag kunnen vergeven als hij of zij daarom vraagt. Doe je dat niet, dan ben je een valstrik.
Om dat te kunnen, vragen de apostelen om meer geloof, maar het antwoord van Jezus is
teleurstellend. Al had je een heel klein geloof dan zou je een boom zichzelf kunnen laten verplanten.
Jezus brengt een correctie aan in de vraag. Geloof is niet iets waar je meer of minder van kunt
hebben. Het is als een zaadje dat ontkiemt en groeit als je het aandacht en zorg geeft.
Wij hebben niet een groot geloof nodig, maar geloof in een grote God. Vertrouwen in de kracht van
Gods Geest, die jou tot een ander mens maakt.
Geloof als vrucht van de Geest betekent, dat je als mens achter Jezus aan blijft gaan. God zegt tegen
ons: Ik blijf je trouw, wat je ook doet en wie je ook wordt. Dat roept loyaliteit op bij ons.
Het groeien van geloof is niet passief. Het vergt, dat je je laat leiden door de Geest. Daarom moet ons
gebed zijn: Laat ons geloof groeien. Christus blijft trouw ook als wij ontrouw zijn, want Hij kan niet
ontrouw zijn aan zichzelf. Daarom kunnen we altijd op Hem vertrouwen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk Gaven als gereedschap van de Geest
De teksten van vandaag: 1 Korinthe 1 : 1 – 11 en 28 – 31 en Galaten 5 : 22 en 23


Op een of ander manier zijn wij verlegen met de gaven van de Geest. We weten niet goed hoe we er
mee om moeten gaan. Gaven als helpen, leiding geven, troosten en onderwijzen kunnen we wel
bevatten, maar we hebben moeite met gaven als klanktaal, wonderen en genezingen. Die
verlegenheid kan verlammend werken.
Gaven van de Geest kan ook worden vertaald met “Uitingen van de Geest”.
De Geest helpt ons om Jezus Christus te belijden als de Heer in woord en daad. De uitingen worden
genuanceerd in genadegaven, in dienende taken. God biedt ons eenheid in de verscheidenheid van
gaven. In die verscheidenheid ligt wel het gevaar dat we ons meer of minder gaan voelen dan de
ander. Een ik-gericht geloofsleven in plaats van een op Jezus Christus gericht leven.
De belangrijkste gave is de liefde. Jaag de liefde na en streef dan naar de gaven van de Geest. Met die
liefdevolle zelfovergave wordt het tweede wezenlijke van de gaven van de Geest gezegd. Zij zijn ten
bate van de gemeente, tot welzijn van allen.
Menselijke mogelijkheden worden door de Heilige Geest als gaven ten dienste gesteld van de
gemeente en het koninkrijk van God. Je krijgt ze omdat je ze nodig hebt voor je bediening in Gods
koninkrijk. Gaven zijn gereedschappen uit de gereedschapskist van de Heilige Geest, die je nodig hebt
in het dienen van de ander.
Hij geeft ze elke keer weer aan iedereen om ze in te zetten in de naam van Jezus.
Onze gebeden zouden ook moeten beginnen met het actief vragen om het ontvangen van de Heilige
Geest, om de gaven te gebruiken in ons leven en ons leven daarmee in dienst te stellen van Jezus
Christus.
We moeten stoppen met onze verlammende verlegenheid, ophouden met staren op bijzondere
geestesgaven, die wij niet hebben. We moeten de bij ons passende gaven in dankbaarheid
aannemen om onze medemens tot dienst te kunnen zijn.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. C.C. den Hertog Wij worden geroepen
De tekst van vandaag: 1 Korinthe 1: 1 – 9


De brieven uit het Nieuwe Testament hebben we te danken aan het feit, dat er nooit een volmaakte
kerk is geweest. Er is altijd iets aan de hand. Dat is aan de ene kant treurig, maar ook wel
geruststellend. Het is nu niet perfect, maar ook in het begin niet.
Mensen hebben talent om elkaar, zichzelf of God kwijt te raken. Als je je afvraagt waar dat talent
vandaan komt, ga je zoeken. Maar zoeken we dan wel op de juiste plek?
Bij de Korintiërs waren ze elkaar ook kwijt ondanks dat het een jonge gemeente was. De gemeente
dreigt uit elkaar te vallen in verschillende groepen, waarvan één de volgers van Paulus zijn. Paulus
zegt: Het gaat er niet om wie gelijk heeft, het gaat om de roeping. In ons hart klinkt een stem uit de
hemel, die ons roept.
Paulus kwam niet naar Korinthe volgens een uitgekiend strategisch plan. Hij werd geroepen. Christus
trekt hem als het ware door het Middellandse Zee gebied. Dat was geen makkelijke weg. Hij werd
uitgelachen, gevangen genomen, gegeseld en weggestuurd. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan
en zo komt hij Korinthe binnen. Niet uit eigen wil, maar omdat Christus hem daarheen riep. Dat is
ook zijn boodschap: We zijn geroepen en in die roeping kunnen we onszelf niet kwijt raken.
De verschillen tussen de groepen zit niet in de roeping, maar in het antwoord op die roeping en we
begrijpen van elkaar niet hoe we zo verschillend kunnen antwoorden. Daardoor raken we de roeping
kwijt. Als we het bij de roeping houden, vinden we elkaar altijd weer omdat de roeping één is en
nooit wijzigt. God roept ons in Zijn liefde. Als God roept, is het beste wat we kunnen doen stil zijn en
luisteren. Bij het avondmaal ontvangen we die roeping in brood en wijn als teken van het lichaam
van Christus. Hij is gegeven ondanks dat we kwijtrakers zijn. In het avondmaal zegt God: Ik heb jou
gevonden.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. D. Visser Verkondiging in je eigen taal
De tekst van vandaag: Handelingen 2 : 1 – 21

Jongeren zeggen, dat ze de preek vaak niet begrijpen, behalve het woordje amen, want dan is het
klaar. Maar dat woord is nu juist de bevestiging van alles wat daarvoor is gezegd. Mensen zeggen ook
vaak: Ik begrijp de bijbel niet. Je hebt er ook hulp bij nodig. De bijbel kun je zien als handleiding voor
het leven. Als je de leest met de gedachte, dat God daarin spreekt, gaat het leven. Het gaat over de
grote daden van God en alles wordt samengevat in één persoon: Jezus, de redder, de verlosser, de
overwinnaar op de zonde, de duivel en de dood.
Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort, zodat iedereen dat kan horen in zijn of haar eigen taal.
Als je het tenminste horen wil. Jezus zegt: Laat Mij je helpen. De boodschap van Pinksteren wil ons
dat laten inzien. Niet alleen vandaag of morgen, maar God belooft, dat op een dag alle dingen nieuw
zullen worden. Geen zonde, geen ellende en geen ziekte, maar altijd zon en altijd vreugde. Tot dan
moeten we het in deze wereld zien te redden, maar ook voor die periode is Jezus er als het licht van
de wereld, ook voor jou. We moeten dat licht wel willen zien en het licht willen zijn dankzij de liefde
van Christus.
Daarom horen we het evangelie in onze eigen taal. Het is geen geheimtaal. Het is de taal van je hart,
grensoverschrijdend.
Als je die die taal spreekt, komt Jezus zo bij je binnen, dat je voelt: We mogen één zijn met Hem en
met elkaar verbonden zijn in gelijkheid, mannen vrouwen, volwassenen en jongeren, mensen met
veel geld en doorsnee mensen.
Als je kijkt hoe het werkt, valt er op en na Pinksteren nog heel wat te leren. Je kunt makkelijk zingen:
“Hij doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt”, maar om daaruit te leven vraagt om
gebed. “Kom Schepper, Geest werk in uw gemeente en door uw gemeente.

Read More →

Voorganger: Ds. W.N. Middelkoop Wat doet Jezus tussen Hemelvaart en de wederkomst?
De tekst van vandaag: 1 Korinthe 15 : 12 – 28

Wat doet Jezus tussen Hemelvaart en de wederkomst? In de tekst komt een antwoord langs, dat niet
zo voor de hand ligt. Jezus is Koning in de hemel. In de tijd van de bijbel was een koning actief
betrokken bij het beschermen van zijn volk. We zien twee dingen:

 1. Wat Hij is gaan doen, toen Hij in de hemel kwam
 2. Wat Hij doet vlak voordat Hij op aarde terug komt.
  In Korinthe vroegen mensen zich af of de overledenen ooit weer zouden opstaan. Paulus zegt: Als je
  dat niet gelooft, valt het hele bouwwerk van het geloof om. Dan zou Jezus ook niet zijn opgestaan.
  Maar Jezus is wel opgestaan en alle gelovigen zullen dus achter Hem aan opstaan uit de dood.
  Toen Jezus in de hemel kwam, heeft Zijn Vader alles aan Zijn voeten gelegd en gezegd: Dat vertrouw
  ik Jou toe op grond van wat Je op aarde hebt gedaan. Alles ligt aan Zijn voeten, de hele wereld.
  Maar Hij is middelaar, redder. Zijn regering is genadig. Hij heeft het goed voor met Zijn gelovigen. Hij
  is bezig alle vijanden van God en van allen die in God geloven te verslaan.
  Op Goede Vrijdag heeft Hij de duivel de eerste beslissende slag uitgedeeld, maar nog niet alle
  vijandschap is verdwenen. Jezus is daarom hard aan het werk om de ene na de andere vijand te
  verslaan. Hij zal ze uiteindelijk allemaal overwinnen. Vlak voordat Jezus terug komt, zal ook de dood
  verslagen worden. Niemand sterft meer, geen afscheid meer, geen tranen meer.
  “Dan zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem, die alles aan zich onderworpen heeft”. Jezus legt
  Zijn middelaarschap af, want Zijn verlossingswerk zit er op. Dan komt Hij terug om de wereld nieuw
  te maken. Open uw hart voor Jezus zolang Hij Zijn middelaarsrol vervult. Wacht niet te lang. Als de
  vijand je aangrijpt, ga dan in gebed. Hij wacht u vol genade op.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. W.P. de Groot Hulpverlening in de nood
De tekst van vandaag: Handelingen 16 : 6 – 34
In een droom riep iemand naar Paulus: Steek over en help ons, want we zijn in nood”. Het ging om
geestelijke nood.
Eenmaal aan de overkant leek er helemaal geen probleem te zijn. Iedereen was druk en de stad was
welvarend. Eén vrouw roept hen steeds na. Zij heeft een beschadigd leven.. Paulus wilde niet dat zijn
boodschap zou worden tot een slogan van een duistere geest. Hij jaagt die geest weg als een teken
van zijn boodschap. Verlossing uit de greep van boze machten, die de cultuur daar beheersten.
Filippi was deel van een wereld waar het goed is, maar in de greep van eigenbelangen. Massa’s laten
zich ophitsen. Machthebbers laten zich leiden door de grootste schreeuwers.
Het raakt de uitbuiters in hun economisch belang en daarom is Paulus een vijand voor hen.
Het zal geen gemakkelijk gevoel geweest zijn in de gevangenis. Toch gaan ze bidden en zingen en
dan: een aardbeving, muren vallen om, deuren gaan open. De cipier raakt in paniek. Zijn gevangenen
gevlucht? Daar krijgt hij straf voor.
Tot zijn verbazing zijn alle gevangenen er nog. Hij begrijpt niet waarom en hij breekt. Wellicht komt
de gedachte aan de schreeuwende vrouw bij hem boven. “Deze mannen verkondigen ons hoe wij
gered kunnen worden”.
De mens in nood, daarvoor kwam Paulus. Vertrouw op de Here Jezus en u zult behouden worden. Hij
alleen kan redden uit de bezetenheid van het geld, de macht van het kwaad.
Om gered te worden moeten we niet actief worden, beter luisteren, strenger worden, goede werken
doen, betere offers brengen. Nee, laat los, geef je over. De hulpverlening die Paulus komt geven is
een verwijzing naar Jezus. Dat maakt dat wij ook als hulpverlener in de wereld kunnen staan omdat
we met Zijn boodschap komen.
De cipier komt tot geloof samen met zijn huisgenoten. Het geloof gaat door mensen heen naar
anderen. Dat vraagt een persoonlijk antwoord. Laat je helpen in jouw nood, dan kun je door Jezus
ook anderen helpen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. B. Loonstra Goedheid als vrucht van de Geest
De tekst van vandaag: Psalm 73


Bij goedheid kun je denken aan: effectief, boeiend, geluk hebben, lekker. Een containerbegrip dus.
De Goedheid als vrucht van de Geest staat niet voor boeiend of talentvol, maar voor moreel
hoogstaand. Het blijft wel en ruim begrip: liefde, vreugde, vriendelijkheid, goedheid, geloof. De mens
wordt in het Oude Testament nergens als goed omschreven. Daarentegen wordt God een en al
goedheid genoemd.
De vraag is Hoe kan Gods goedheid ook iets van ons worden?
Als je dichtbij God leeft, gaat Zijn goedheid jouw leven bepalen. De Geest verandert ons en laat ons
steeds meer op Jezus lijken.
Waar bestaat die goedheid in? Een goed gevoel kan een nuttige graadmeter zijn, maar is dat is lang
niet altijd.
Ons handelen is vaak gebaseerd op angst. Wij koesteren ons binnen onze comfortzone. Daardoor
doen we niet wat we misschien wel zouden moeten doen. Bij onenigheid op de ander af gaan om te
zien of je het weer goed kunt krijgen. Dicht bij God zijn is het allerbeste.
God verkwikt, inspireert en vernieuwd. Dat is de vrucht van de Geest. Het zit dus in het zoeken naar
en omgaan met God. Besef je afhankelijkheid van de Heilige Geest. Zet in de gemeente in op het
delen van de omgang met God met elkaar. Uit die goedheid komt vrucht voort. Het gaat er om, dat je
aan het leven met God en het leven vanuit de Geest voorrang geeft boven al het andere waar je goed
in bent. Dat moet allemaal dienstbaar zijn aan het leven met God. Deel in de goedheid van God. Het
betekent, dat je ook je kinderen bovenal de liefde van God wil meegeven. Die voorkeur voor God zit
er bij ons niet automatisch in.
Leven met God is veel loslaten. Waar liggen je prioriteiten? Bij aandacht en fijngevoeligheid? Zet
eigenbelang opzij. Jezus stelde zichzelf in dienst van de mensen. Dankzij Jezus is het mij goed om
nabij God te zijn, de bron van al het goede.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Tekst van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.