Geen categorie

archive

Home Category : Geen categorie

Voorganger: Ds. J. Jonkman Mozes sterft bij God en God begraaft Zijn kind.
De tekst van vandaag: Deuteronomium 34 : 1 – 12


God zelf begraaft een mens. Dat is uniek. Mozes stierf als het ware in de armen van God. Hij was
iemand, die de Here van “aangezicht tot aangezicht” kende. Zo iemand als Mozes is er niet meer
geweest met uitzondering van de Here Jezus Christus.
Mozes heeft als dienaar van de Heer niet altijd een makkelijk leven gehad. Zijn leven kan worden
opgedeeld in 3 periodes van 40 jaar. De eerste 40 jaar een voorbereiding aan het hof van de Farao.
Hij heeft desondanks zijn geloof niet afgezworen. Dan moet hij 40 jaar vluchten en werd hij
schaapherder. Daarna de roeping van God om het volk uit Egypte te leiden. Mozes de herder. Hij
deed het terwijl hij er zelf geen vertrouwen in had.
Herkent u hier iets van? Heeft u Gods leiding al eens ervaren in uw leven?
Mozes mocht het beloofde land niet binnengaan omdat hij één keer tegen Gods wil inging. Mozes
beklom de Nebo op bevel van de Heer, vol vertrouwen en kreeg wel uitzicht op het beloofde land.
Wij moeten leren vertrouwen op de belofte van God. Het beloofde land blijft open, ondanks alles,
door het geloof alleen.
God haalt Mozes thuis. Zijn taak zit er op. Die tijd komt voor iedereen. Daarom moeten we onze taak
nu ook serieus nemen. Hoe Mozes begraven is weet niemand. Zijn graf is nooit gevonden. Het mocht
geen bedevaartplaats worden.
Ook Jezus is door Zijn Vader begraven. Op die plek was het lege graf. Hij stond op aan de andere kant
van de dood in het eeuwige leven.
In Hem vindt u alles wat u nodig hebt in uw leven. Het heeft alle betekenis voor onze verlossing. Als
Hij wederkomt, ligt er een eeuwige toekomst bij God en alle heiligen voor hen die geloven.
Dient de Heer met blijdschap, dan kun je in vrede heengaan zoals Simeon al zong in zijn lofzang.
Vertrouw op uw Heiland en u zult niet verkeerd uitkomen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. L.C Buijs Koningin eert de Heer
De tekst van vandaag: 1 Koningen 10 : 1 – 13


Mensen denken, dat het in dit verhaal om de eer van Salomo gaat, dat het een legende is. Maar
archeologische opgravingen nabij Saäna in Jemen tonen aan, dat er in dat gebied tussen 2300 en 940
voor Christus een hoog ontwikkelde cultuur was. Koningen en koninginnen gingen op missie naar het
buitenland. Deze koningin ging naar Salomo. Zij ging met vragen en raadsels, maar waarschijnlijk was
er ook wel een zakelijk belang gemoeid met dit bezoek. De koningin is getroffen door de
bouwwerken, de gerechten, de drank en de manier waarop mensen met elkaar omgaan en ook door
de offers die werden gebracht. Salomo was vol van de dienst aan God. De enorme stroom aan offers
raakt de koningin diep.
Deze koningin wordt in het Nieuwe Testament genoemd in verband met Jezus Christus, iemand “die
meer is dan Salomo”. Zij was op zoek naar de wijsheid. Zoeken wij ook deze wijsheid, die de aarde
kan redden?
Volgende week vieren we Heilig Avondmaal. We worden genodigd om te komen. Wie is Hij voor ons
en hoe volgen wij Hem in ons leven?
In vers 8 zegt de koningin: “Wat zijn uw hovelingen bevoorrecht. Geprezen zij uw God, dat Hij u als
koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te doen aan de mensen.” Opmerkelijke woorden
uit de mond van deze koningin.
Recht en gerechtigheid kom je ook tegen in de lofzangen van Zacharias en Maria. Het is wat God
vraagt. Jezus brengt recht en gerechtigheid naar de aarde. Hij is de redder van de kwetsbaren.
God eren doe je door ieder mens een plek te geven. Mensen, die naar het beeld van de Schepper zijn
geschapen
Wij hebben als kerk in een gecompliceerde wereld een uitdaging om samen te werken vanuit onze
inspiratie. God maakte een nieuw begin met de komst van Jezus Christus. We zien een koning, die
diende, die zichzelf gaf. Laat je dienen door de allerhoogste majesteit, die ons zichzelf gaf. Een licht in
de duisternis.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. A.G. van der Heijden
Thema: Geloven is volhouden
De tekst van vandaag: Genesis 32 : 22 – 33 en Hebreeën 11 : 1 en 2, 21 en 39
Op 1 november is het Allerheiligen. Het is een herdenking van mensen die ondanks vervolging
volhardden in het geloof, en een herinnering om elkaar aan te sporen om te volharden in geloof tot
Jezus wederkomst.
Niet de minste heilige is Jakob, de stamvader van het volk Israël. En een heilige is niet hetzelfde als
een “heilig boontje”. De naam Jakob betekent iets van “hielenlichter”; een onbetrouwbare, een
tackelaar in voetbaltermen. Hij heeft zijn vader bedrogen, zijn broer het eerstgeboorterecht
afgetroggeld en zijn schoonvader misleid. Moet zo iemand een voorbeeld zijn voor ons?
In de tekst heeft Jakob een keuze. Hij gaat over naar een nieuwe manier van leven of hij blijft doen
wat hij altijd deed.
Wie was nu zijn tegenstander in het gevecht? Esau? zijn geweten? een rivierdemon? een engel?
Jakob zelf zegt, dat hij in zijn tegenstander God heeft ervaren. Bij deze God kunnen de vragen en de
angsten soms op je afstormen. Het gaat in essentie om het vasthouden en nooit meer loslaten. Jakob
grijpt vast en eist de zegen voordat hij los laat. De tekst is een aansporing. Houdt vast en houd vol!
Jakob houdt vol en krijgt na een lang gevecht de zegen van God.
Het vasthouden gaat in twee richtingen.

 1. Ik laat U niet los tenzij U mij zegent.
 2. God laat ons niet los
  Jakob krijgt aan het eind van het gevecht de erkenning dat hij gewonnen heeft, ook doordat God
  hem niet heeft losgelaten. God zegent hem en zegt: Ik ben met je.
  Die zegen krijg je niet voor jezelf. Die krijg je om door te geven. Zo ook bij Jakob, die na deze
  gebeurtenis Ezau ontmoet en hem Gods zegen geeft.
  En dan die heup. Je houdt blijkbaar iets over aan een ontmoeting met God. Iets, dat je omgeving
  opvalt. Zien mensen dat ook aan ons als christenen? Heiligen houden aan God vast omdat ze door
  God vastgehouden worden.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Tekst van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.