Van buiten de gemeente

archive

Home Category : Van buiten de gemeente

God prijzen, tilt je (even) op uit je ellende…

Elke laatste woensdag richten we een maaltijd aan, daarvoor nodigen we mensen uit de buurt uit en ook in azc’s. Die halen we dan zo mogelijk op. En hoe mooi was het de laatste keer dat er weer veel (gevluchte) moslims bij waren. Oaseleden gingen met elkaar zingen over de goedheid en verlossing door onze God en onze gasten probeerden mee te zingen!

Ze komen van de ene ellendige situatie – oorlog – in de andere: noodopvang in tenten, hutjemutje op elkaar, heel weinig privacy.

Samer: ‘Ze hebben al hun zekerheden achter zich gelaten. Ze zijn zo ontworteld! Laten we hen dan helpen nieuwe zekerheid in Christus te vinden. Opdat ze geworteld en gegrond mogen worden in Hem en dat ze de vruchten daarvan mogen dragen tot eer van God. Wil je alsjeblieft een evangeliedrager zijn. Je hoeft niet zoveel Arabisch te spreken of eten te maken, maar je zou bijvoorbeeld 30 km heen en weer kunnen rijden om die asielzoekers te brengen … als een glaasje water voor de dorstige.’

Zeg nou zelf: wat kun je genieten van je vrijheid! Maar wat als je hebt moeten vluchten om (weer) vrij te zijn.  En dan kom je aan in een land waar je niets van weet en veel van hoopt. En met al dat verdriet dat je meeneemt, die wonden die geslagen zijn. De angst die je geleden hebt en wellicht meer dan dat.

Op kamp Zeist verblijven nu een 200-tal vluchtelingen op het haastig ingerichte noodopvang dat een AZC moet worden. Wonen, kun je het nog niet noemen. Het is een plek waar nog veel moet gebeuren wil het een soort wonen worden. Op de site van het AZC kun je er over lezen. Ongeveer de helft van deze groep zijn alleen gaande mannen, die een verblijfsstatus hebben. Zij wachten op een woonplek in een gemeente en zijn al aan het (voor)inburgeren. De andere helft van de groep bestaat uit gezinnen die nog in de asielprocedure zitten. (Voor wat ze nodig hebben, zie: https://www.soest.nl/actueel/updates-noodopvang-kamp-van-zeist)

In contact met de locatiemanager is afgesproken dat Walid taallessen mag gaan verzorgen aan de Arabisch-talige (nu al meer dan 100). Daarnaast zouden we kleding kunnen uitdelen vanuit Oase, maar daarvoor is vervoer nodig dat hen ophaalt en weer terugbrengt. Wie biedt zich aan?

Help je mee, zoals Samer zegt om een praktisch Evangeliedrager te zijn? Door Jezus te volgen in barmhartigheid? De gevangenen bezoeken, zij die gevangen zitten in hun situatie, hun herinneringen, hun verdriet. De naakten kleden, veel hebben ze niet mee kunnen nemen. En we kunnen ze helpen vrienden te krijgen. Bij ons in Oase zijn ze welkom, zeker de Arabisch sprekenden: we spreken hun taal. Wellicht kunt u ze niet verstaan, maar hun gezichten spreken; en u kent wel de taal van de liefde. De taal van het gebed, thuis en in de samenkomsten. De taal van vervoer naar een huis van God.

De eerstvolgende maaltijd is woensdag 25 mei, vanaf 18 uur in Oase. Om 17.45 uur mogen asielzoekers opgehaald worden uit kamp Zeist en om 20.30 uur kunnen ze teruggebracht worden. Als je als chauffeur wil blijven en mee eten geef dat ook door.

Bid en doe je mee?

Groet uit Oase

Roel Hagg, diaken roel@icfoase.nl (voor als je praktisch mee wil doen en mee eten)

Read More →

Het is alweer een lange tijd stil geweest van onze kant. Hierbij weer een update van Grace Church.

Het jaar is verdrietig begonnen. Begin januari is broeder Paul overleden. Hij heeft zijn roots in Ghana, en woonde in Nederland met vrouw en kinderen. Hij was al lange tijd ziek, en is thuisgehaald door zijn Hemelse Vader. Aanstaande zondag zal er naar Ghanees gebruik een Thanksgiving zijn in Grace Church.  

Verder zijn verschillende leden van de gemeente druk met outreach projecten. Zo is Florence naar Roemenië geweest tijdens het afgelopen vakantieseizoen voor YWAM. Anderen hebben dichtbij huis geëvangeliseerd en hun licht laten schijnen.  

De kerkdiensten zijn momenteel altijd fysiek bij te wonen, maar blijven ook digitaal beschikbaar via Zoom, en dat maakt dus dat we een iets groter bereik hebben tijdens de reguliere diensten. Fijn dat mensen op afstand de diensten kunnen blijven volgen. De zogenaamde Life Groups en onze wekelijkse Prayer Meeting zijn nog wel enkel online. Wellicht dat dat ook weer gaat veranderen als de versoepelingen van de coronamaatregelen zullen doorzetten.

We wensen jullie allemaal veel zegen toe.

Hartelijke groet,

Annewies   

Read More →

Rozen die spreken

Op Valentijns middag, 14 februari, is onze nieuwe missionaire medewerker Meryem Qaadane met gemeenteleden van Oase naar het Neptunesplein getogen. Beladen met rozen waaraan een hartelijk Woord van onze Heer is gehecht. Om de vriendschap, de mensenliefde van God te delen.

Walid: In 7 tweetallen Arabisch/Nederlands trok elk groepje het plein over met de rozen en de Bijbel in de hand. We kozen vooral positie bij de Turkse winkel (de voormalige Jumbo) en spraken zoveel mogelijk mensen aan. Deze winkel trekt veel Arabischsprekende mensen uit Amersfoort en omgeving. Dit was een bijzondere ervaring voor ons om als Arabieren en Nederlanders samen te doen.

En Meryem vertelt: Het was een geweldige dag.  Ik was met mijn broer Bram.  Zo konden we bloemen uitdelen aan mensen. We spraken met mensen over het Bijbelvers die op de bloemen was geplakt. We spraken met mensen van islamitische afkomst, mensen die geen religie hebben, maar wel in God geloven en mensen van verschillende nationaliteiten. 

Een derde van hen wist niet wie Jezus is, dus we probeerden met hen erover te praten en ze films en boeken te geven. Een klein deel van de mensen wilde niets van ons weten. We hebben met ze gepraat maar ze gaven geen toestemming om met hen te bidden. We vroegen naar hun namen en zeiden dat we voor hen zouden bidden. 

Mensen waren geïnteresseerd in de missionaire flyers van Oase om Nederlands en Engels te leren, anderen vroegen om Arabische lessen voor hun dochters. Ook waren er die hulp vroegen (we bieden wijkhulp aan op woensdagen) en we hebben mensen verteld over het YouTube kanaal van Samer Younan. Samer verzorgt op Youtube onder andere lessen Nederlands en hij beantwoordt vragen van moslims over het christelijk geloof.

Sowieso zijn sociale media voor Oase een belangrijk kanaal om het Evangelie te delen met velen in Nederland en ver daarbuiten. Onze streaming wordt gevolgd door veel Arabisch sprekenden uit landen als Irak, Syrie en op allerlei plaatsen waar vluchtelingen uit die landen verblijven. Die bediening lijkt alleen maar te groeien.

Meryems en ons gebed is dat de Heer het verkondigde Evangelie wil zegenen en ‘een zaad van redding laat zijn voor alle mensen die al deze aankondigingen van ons hebben ontvangen, en we vragen de Heer der heerlijkheid om zijn werk te voltooien in hen’.

Bidt u mee?

Bid je ook mee voor de andere missionaire activiteiten die we – mede namens de steungevende kerken – onder onze Arabisch sprekende medeburgers en aspirant-burgers ontplooien?

Zelf meedoen is ook erg welkom! Contact Meryem 0621805486 of Walid 0687506617

Met broedergroet,

Roel Hagg namens ICF Oase

Read More →

Kent u de Thomas Scheltus Stichting al?

Prijzen stijgen, inflatie loopt op, een groeiend aantal mensen kan de energierekening niet meer betalen, steeds meer mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank. Er gaat bijna geen dag voorbij of je leest of hoort berichten over stijgende prijzen en het duurder worden van bijna alles. Gevolg is dat er een steeds grotere groep mensen is, die niet genoeg geld heeft om de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen betalen.

De Thomas Scheltus Stichting geeft financiële hulp

In een aantal van deze gevallen kan de Thomas Scheltus Stichting helpen! De Thomas Scheltus Stichting helpt protestants christelijke alleenstaande vrouwen van 45 jaar en ouder, die het financieel moeilijk hebben.

De criteria van de Thomas Scheltus Stichting

De aanvragen moeten gericht zijn op de voorziening in een directe levensbehoefte (zowel materieel als immaterieel) waar op geen andere manier hulp voor beschikbaar is. Schuldfinanciering valt hier niet onder. In de statuten van de Stichting staan verder de volgende criteria voor hulp:

 • Alleenstaande vrouw
 • Woonachtig in de gemeente Amersfoort
 • 45 jaar of ouder
 • Protestants
 • Minimuminkomen, veelal bijstand of AOW

Hoe vraagt u de financiële bijdrage aan?

De diaconie moet de aanvraag doen. Dus kent u iemand die geholpen kan worden door de Thomas Scheltus Stichting? Vraag uw diaconie dan om de aanvraag per mail te sturen naar thomasscheltus@kpnmail.nl met daarin:

 • Omschrijving waarvoor een bijdrage wordt gevraagd + het concrete bedrag
 • Geanonimiseerde informatie over de persoon waarvoor de aanvraag gedaan wordt (voldoet de persoon aan de criteria van de stichting?)
 • Onderbouwing van de aanvraag
 • Als de aanvraag op meerdere plekken wordt gedaan, dit ook graag vermelden

Kent u vrouwen die aan de criteria voldoen en hulp nodig hebben? Aarzel niet om uw diaconie op de Thomas Scheltus Stichting te wijzen. De Stichting is opgericht om deze vrouwen te helpen!

Kijk voor meer informatie op https://thomasscheltus.nl

Read More →

Broeder, zuster van onze Heer Jezus Christus.

Uw gemeente is een van de steungevende kerken van ICF Amersfoort. Eigenlijk zijn we dus als ICF-gemeente uw project. U steunt ons met gebed en bestuur en wellicht met een bijdrage in de kosten. Wat zijn we daar blij mee!

Als zendingsgemeente heeft ICF Oase de taak om mensen met een moslim-achtergrond te benaderen met het Evangelie van Jezus Christus. En die taak vervullen we met vrijmoedigheid en geduld.

We hebben recent ons 10-jarig bestaan gevierd met dank aan God. En dus ook aan u.

We willen graag onze activiteiten verder uitbreiden om mensen met een moslim achtergrond, kennis te laten maken met onze Heer en Heiland.

Oase zoekt daarvoor mensen uit de steun gevende gemeentes om ons te helpen.

Wij kunnen uw hulp gebruiken bij:

 • De kinderbijbelclub tijdens de eredienst,
 • De tienerclub,
 • Taallessen die worden gegeven in het Nederlands en Engels.
 • Computerles
 • Een pianist voor zangbegeleiding in de dienst,

We zijn al heel blij als u 1 maal per 6 a 8 weken zou kunnen bijspringen. Dat zou heel welkom zijn.

Van tijd tot tijd gaan we flyeren in de wijken rondom ons kerkgebouw. Maar we staan open voor moslims uit heel Amersfoort. Als u daaraan zou willen bijdragen, bijvoorbeeld door in uw straat of een paar straten te folderen, zou dat echt helpen.

Met die folder nodigen we belangstellenden uit om aan onze activiteiten deel te nemen.

Het zou mooi zijn als u uw buurtgenoten met een moslimachtergrond die folder geeft. En nog mooier als u erover in gesprek raakt en de ander in uw gebed meeneemt.

Als u ons op een van bovenstaande manieren (extra) wilt ondersteunen of vragen hebt, dan kunt u met Walid Al Asaad contact opnemen via 06 8750 6617 of walid@icfoase.nl

En natuurlijk bent u welkom in onze samenkomsten aan de Liendertseweg 114; wel even melden a.u.b.

Ondertussen hebben we weer afscheid moeten nemen van vluchtelingen die naar een ander AZC zijn verplaatst. We hebben ze een tijd mogen herbergen, taalles gegeven en sommigen kregen belangstelling voor het Evangelie. We hebben ze onder Gods zegen overgedragen aan kerken die nu in hun buurt zijn.

En tegelijkertijd zijn er weer nieuwe contacten bij gekomen vanuit het (tijdelijke) AZC in Hilversum. Bid voor hen dat ze zich door onze God laten roepen en vinden.

Onze nieuwe Marokkaanse missionaire werker Meryem is ondertussen gestart met haar werkzaamheden, ondanks de lockdown. U gaat daar nog meer over horen. U kunt in elk geval bidden dat de Here God een nieuwe deur voor het Evangelie opent in Amersfoort onder de moslims.

Met hartelijke broedergroet, namens Oase,

Roel Hagg

Read More →

Er wordt fanatiek heen en weer geslagen over de tafeltennistafel. De tafel staat in de hangaar, naast een drietal vliegtuigen. Daar op het vliegveld, werken zo’n twaalf lokale medewerkers en zes piloten en monteurs uit Amerika, Nederland en Argentinië. Er wordt veel gelachen. Jafeth haalt de kwartfinale, maar uiteindelijk worden de expats ingeblikt door de lokale werkers die iedere lunchpauze oefenen. Zowel een van de expats als een van lokale werkers vertelt iets over zijn achtergrond en overtuiging.

Ruim een jaar is het team van piloten en monteurs nu aan de slag. Zij kregen te horen dat er in een dorp verderop tien NGO’s aan het werk zijn die erg geholpen zouden zijn met een nieuwe landingsbaan. Dat ‘verderop’ is 12 minuten vliegen maar ruim 8 uur rijden in de zomer en onbereikbaar in de winter. Zo ontstaan er nieuwe kansen om geïsoleerde mensen te bereiken.

Jafeth en Conny waren voor een kort verlof in Nederland en zijn met hun (inmiddels drie) dochters teruggekeerd. De geboorte van Norah op 8 januari ging voorspoedig. Ninte en Naomi zijn bijzonder trots op hun zusje. Ook in Centraal-Azië werd de geboorte gevierd. Conny: ‘Ook hier kwam de kraamvisite op gang. Gelukkig hebben we de uitgebreide maaltijden wat af kunnen houden, maar beschuit met muisjes is hier natuurlijk ondermaatse gastvrijheid.’

Als thuisfrontcommissie kijken we terug op een geslaagde wijnactie in december. Bij het ophaalmoment was Conny ook zelf een poos aanwezig. Er is een record aantal dozen wijn verkocht, wat resulteerde in een mooi bedrag van € 2292,-. Via deze weg iedereen bedankt!

Zaterdag 28 augustus hopen we voor de zesde keer de inmiddels bekende sponsor wielertocht te organiseren. Dit jaar wordt er een tocht van circa 250 kilometer gefietst door Nederland.

Wil je meedoen? Neem contact op via onderstaand mailadres.

Groet van de thuisfrontcommissie.

thuisfrontjc@gmail.com

Read More →

COVID-19 verslechtert de al kwetsbare positie van christenen wereldwijd. Dat laat de Ranglijst Christenvervolging 2021 zien. Het geweld tegen christenen is afgelopen jaar ook veel gewelddadiger geworden. 

Zo ondervonden christenen in Afrika tot dertig procent meer geweld dan vorig jaar. Verder bereiken landen in de vervolgingscategorie ‘zwaar’ voor het eerst niet langer in de top-50. Die lijst bevat alleen nog landen met de score ‘extreme’ of ‘zeer zware vervolging’.

Hieronder leest u welke vijf trends in de Ranglijst Christenvervolging 2021 zichtbaar worden:

1.      COVID-19 verslechtert de al kwetsbare positie van christenen wereldwijd.

2.      Het geweld tegen christenen in Afrikaanse landen beneden de Sahara neemt toe.

3.      Totalitaire en autoritaire regeringen gebruiken COVID-19 als dekmantel om hun bevolking meer digitaal te controleren.

4.      Religieus nationalisme neemt toe in landen als India en Turkije.

5.      Criminele groepen in Latijns-Amerika krijgen steeds meer macht.

In totaal lijden momenteel 340 miljoen christenen onder vervolging en discriminatie. Wereldwijd geldt dat voor 1 op de 8 christenen.

Open Doors blijft ook in 2021 op de bres staan voor deze geestelijke broers en zussen. Dit doen we door het uitdelen van Bijbels in landen op de Ranglijst Christenvervolging. Ook geven we Bijbelse training aan christenen in landen met extreme vervolging (top-12 Ranglijst Christenvervolging). In China vangen we Noord-Koreaanse geloofsvluchtelingen op in een ‘safe house’ om hen te beschermen en te bemoedigen.

COVID-19 voegt een nieuwe uitdaging toe aan de hulpverlening van Open Doors. Om de gevolgen van discriminatie en uitsluiting van christenen bij de hulpverlening te beperken, geven wij ook noodhulp aan gezinnen.

Help jij ons helpen? Ga naar www.opendoors.nl/kwetsbaar

Read More →

Alle broers en zussen uit Oase groeten jullie!

Dit keer een berichtje van de vrouwen uit Oase.

De laatste zaterdag in januari was het eindelijk weer zover…een vrouwenochtend! Bijna iedereen had iets zoets meegenomen en verschillende thermoskannen met koffie en thee werden neergezet. Het thema was: Lessen van drie edelstenen die op de borstplaat van Aaron zaten! Wie kon bedenken dat zelfs een edelsteen een verhaal heeft, waaruit we een geestelijke les kunnen leren.

De opaal is van binnen gescheurd en daardoor reflecteert hij het licht het meest te meer hij ‘gebroken’ is. De granaat is bijna zo hard als de diamant en wordt dus gebruikt om andere stenen te schuren, alleen hij beschadigt de andere steen niet! Ja, Jezus schuurt ons, maar beschadigt ons nooit. Wat een liefde spreekt eruit! En de diamant ontstaat door hoge druk en veel hitte: en dan ontstaat uit kolenstof de kostbaarste steen op deze aarde! Alles lessen die duidelijk een weerklank in de harten van de vrouwen vonden: vreugde en gelach rondom, maar ook plotseling tranen die vloeiden, en zo eindigde de ochtend in gebed voor elkaar en de verschillende noden die gedeeld werden.

Zo fijn om er voor elkaar te zijn!

Read More →

Begin van een nieuw jaar!

Alle broers en zussen van Oase groeten jullie! We wensen jullie veel heil en zegen voor het nieuwe jaar 2021. Ga met God, en Hij zal met jullie zijn.

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een jaar waarin alles anders ging dan gedacht, voor iedereen. Wij zijn dankbaar voor alles wat God ons als gemeente heeft gegeven en willen Hem blijven prijzen en loven! Zondag 20 december was een hele bijzondere dag voor ons, onze broer Bozan werd gedoopt. Feest in de hemel en feest bij ons! En tijdens de kerstdagen hebben we twee diensten gehad, om zo toch iedereen de gelegenheid te geven om de geboorte van Jezus te vieren. In de eerste dienst hebben de kinderen voor ons gezongen en in de tweede dienst hebben de tieners een prachtig toneelstuk opgevoerd.

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken aan de gang, en we willen blijven uitzien naar wat God in ons midden wil doen. Laten we met hoop de toekomst tegemoet zien!

Read More →

Het afgelopen half jaar hebben we in Grace Church, net zoals in veel andere kerken, vergaderd via een digitaal platform. Omdat we een kleine gemeente zijn, deden we dat via Zoom en zo konden we ook met elkaar communiceren rond de dienst. We voelden ons zo heel betrokken bij de eredienst en dat is fijn. Daarnaast vieren we zo ook samen het avondmaal, zingen we samen (alleen de voorzanger is te horen) en bidden we voor elkaar, middels een kringgebed.

Sinds kort komen we weer bij elkaar op zondag in onze kerkzaal aan de Liendertseweg. Dat is echt een heerlijk gevoel. De ventilatie is goed geregeld, naast alle andere maatregelen en ook de registratie van bezoekers. Het is spannend welke mogelijkheden er in de nabije toekomst beschikbaar blijven, nu de besmettingen blijven toenemen. We zijn vol vertrouwen en houden tegelijkertijd rekening met nieuwe beperkingen.

Nu de zomer voorbij is, gaan we vol goede moed weer verder in Gods Koninkrijk. We delen al onze zorgen met Hem, Jezus Christus. We danken onze God en Vader voor veel zegeningen. We erkennen onze totale afhankelijk aan onze God en Vader en vragen om Zijn Geest die ons leidt!

Hartelijke groeten van alle leden van Grace Church. Florence en Nestor, Janine, James, Kevin en Harm

Read More →

Tekst van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.