lied van de maand

archive

Home Category : lied van de maand

Deze keer het lied “Ik wil jou van harte dienen”.

Het is een vertaling van het Engelse lied, The Servant Song, Brother let me be your servant. Tekst en melodie zijn oorspronkelijk van Richard Gillard. De vertaling is gemaakt door Rikkert Zuiderveld.

De tekst geeft aan, hoe wij als mensen in de voetsporen van Jezus moeten gaan om dienend aan elkaar door het leven te gaan, elkaar op te vangen in moeilijke tijden, houvast te bieden als het zwaar wordt, kortom: om naast elkaar te staan in blijde en droevige tijden. 

Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,

vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,

dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken

als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken

waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent

huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen

tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen

als wij zingend voor Hem staan.

Als wij Christus’ weg van liefde

en van lijden zijn gegaan.

Read More →

Opwekking 527 “Licht in de Nacht”

Licht in de nacht is een lied dat de vreugde weergeeft, die christenen putten uit de komst van Jezus met Kerst. In een wereld waar de vergelding van kwaad met kwaad uitmondt in een eindeloze cirkel van haat, leerde Hij ons leven uit liefde. Het is van oorsprong een Frans lied “Minuit Chrétiens”. De oorspronkelijke tekst dateert uit 1847 en is van Placide Cappeau. De Nederlandse tekst is van Rikkert Zuiderveld.

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken

dit is de nacht dat Zijn leven begon

Sluier van angst en pijn lag op de volken

totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt die held’re morgen aan

Prijs nu zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam 

Wat Hij ons leert is geven om een ander

liefde alleen is de weg die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 

Prijs nu zijn naam      

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam  

Prijs nu zijn naam      

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam

O, nacht vol licht      

o, nacht dat Jezus kwam

Read More →

Opwekking 710 “Zegen mij op de weg die ik moet gaan”

Het is een lied van de groep Sela. De tekst is van Hans Maat, de muziek is van Gerrit Dekker.

De tekst van het lied is een vraag (gebed) aan God om Zijn zegen (Zijn leiding) te mogen ontvangen over ons leven, zodat we ook anderen in onze omgeving tot zegen kunnen zijn.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,

zegen mij op de plek waar ik zal staan,

zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,

o God, zegen mij alle dagen lang.

Vader maak mij tot een zegen,

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,

Jezus kom tot mij.

Als de Bron van leven,

die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,

zegen ons waar we hoop en liefde geven,

zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader maak ons tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Read More →

Opwekking 488 “Heer ik kom tot U”

Het is een lied van Geoff Bullock, een Australische christelijke singer-songwriter en pianist. De oorspronkelijke titel luidt: The Power of Your love.

Er zijn twee Nederlandse vertalingen. De vertaling voor de Opwekkingsbundel is gemaakt door Mireille Schaart.

Het is een lied, dat getuigt van de dragende liefde van God voor zijn kinderen. Hij draagt zoals thermiek een vogel draagt en omhoog stuwt. De melodie en de muziek geven je ook dat gevoel.

De tekst:

Heer ik kom tot U

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde

(Refrein) 2x

Slot:

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Voor een gezongen versie:

Read More →

Opwekking 334 Een Pinksterlied.

Het is een Nederlandse vertaling van het lied “Lord, the light of your love is shining”. Tekst & muziek zijn van Graham Kendrick. De Nederlandse vertaling is van K. Stelma.

Op 5 juni vierden we Pinksteren. Het feest van de komst van de Heilige Geest. Het is de Geest die ons als christenen samenbrengt.

In het lied vragen we Jezus om ons met de Heilige Geest te vervullen en ons leven te vernieuwen en in dienst te stellen van Zijn licht en Zijn liefde.

Een leven geleid door de Geest waarbij we het licht en de liefde van God willen doorgeven aan de mensen om ons heen.

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

(rerein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Read More →

“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” is een Paaslied uit de liedbundel van Johannes de Heer met tekst van Eduard Gerdes.

De melodie is wordt toegeschreven aan Henri Abraham César Malan. Er zijn ook bronnen die Martinus Sieveking aanwijzen als toonzetter van dit lied.

Tekst:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans’ Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan

Geen graf hield Davids zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan

wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid

een leven in Zijn heerlijkheid

Read More →

Het lied is is bekend als Opwekkingslied 167 en is gecomponeerd en geschreven door Ds. Charles A. E. Groot. Hij is mede-oprichter van de Nederlandse gospelformatie De Lighters.

De tekst van het lied geeft uiting aan het samen geloven en het delen van je geloof in een kerkelijke gemeente.

Als Ichthusgemeente gaan we samen het nieuwe jaar in. In vertrouwen, dat “het Werk van God niet te keren is, omdat Hij erover waakt, en de Geest doorbreekt de grenzendie door mensen zijn gemaakt.”

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Read More →

Kerst wordt in de westerse wereld uitbundig gevierd. Met veel feestverlichting, versiering, een overdaad aan eten en luxe cadeaus.

En hoewel Kerst wel een echt feest is, is het in essentie niet die uitbundigheid. Kerst is een feest voor de geest.

Jezus kwam ook niet met veel feestgedruis. Hij werd bijna onopgemerkt geboren in een stal.

Het alom bekende kerstlied “Stille Nacht” getuigt van de werkelijke betekenis van Kerst. Jezus kwam met een missie. Hij kwam om ons te verlossen van een leven gebaseerd op de drang naar steeds meer, steeds uitbundiger, steeds groter. Hij bracht een boodschap van vrede en heil in het hart van ieder die daarvoor open staat.

Liedtekst:

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

werd geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

werd G’ op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor,

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!

Vreed’ en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

Read More →

De vier weken voorafgaand aan Kerst heten in de kerkelijke wereld “Advent”. Het is een periode waarin christenen uitzien naar de geboorte van Jezus. Zijn geboorte is voor christenen het teken van Gods vredelievende bedoeling met ons mensen. Jezus is de schakel tussen God en de mensen. Door Zijn komst mogen christenen zich kinderen van God noemen en zich ook verzekerd voelen van zijn nabijheid en bescherming.

De verzameling liederen in onderstaande link geven blijk van die verwachting en de vreugde omdat God zelf naar de wereld kwam om ons met Hem te verzoenen. 

Read More →

Opwekkingslied 520 “Wees mijn verlangen”

Dit lied is een vertaling van de bekende Engelse hymne ‘Be Thou My Vision’. De oorsprong van het gebed dat in dit lied wordt gezongen, gaat eeuwen terug maakte deel uit van de gebeden in de Ierse klooster-traditie. De muziek komt van een traditionele Ierse volksmelodie. De Nederlandse tekst is van Elly Zuiderveld-Nieman.

De tekst sluit aan bij het jaarthema van onze gemeente voor het seizoen 2021-2022. Het lied is een persoonlijk gebed waarin we aan God vragen om meer op Hem te mogen lijken. En we spreken ons verlangen uit naar Zijn aanwezigheid on ons leven.

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,

wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als Uw kind

dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht

Als een toren van kracht,

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:

Bij U te wonen is al wat ik wens,

Met als beloning dat ik op U lijk

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,

Als ik daar kom in het licht van Uw zon,

Stralend van vreugde, )

Getooid als een bruid )

Gaat mijn verlangen ) 2x

Nog meer naar U uit. )

Wilt u het lied horen?

Read More →

Tekst van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.