Diaconaat / Hulp aan onze naaste

Home Diaconaat / Hulp aan onze naaste

Het diaconaat in de Christelijke Gereformeerde Kerk Amersfoort is gebaseerd op de werken van barmhartigheid. Deze zijn:

  1. Hongerigen te eten geven 
  2. Dorstigen te drinken geven 
  3. Naakten kleden 
  4. Vreemdelingen herbergen
  5. Zieken verzorgen
  6. Gevangenen bezoeken
Kubus-barmhartigheid-kinderwerkje

God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf; dáár gaat het om in het geloof. Immers, in Matteüs 22: 34-40 staat:

“Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.”

Diaconaat is het concreet maken van die liefde tot de naaste. Het is een opdracht van Christus voor de hele gemeente. Diaconale hulp kan hulp bij financiële nood zijn, maar diaconaat is veel breder. De nood kan ook lichamelijk of geestelijk van aard zijn, terwijl er tevens sprake kan zijn van sociale nood.

Diaconaat heeft ook oog voor de nood in de samenleving. Het gaat in het diaconaat om binnen en buiten. De diaconale opdracht houdt niet op bij de kring van de kerkelijke gemeente. Ook hulp daarbuiten valt onder onze diaconale opdracht. Het diaconaat richt zich op alle mensen in nood, zoals armen, vluchtelingen en verslaafden.

In Deuteronomium 15:11 staat:

“Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.”

De diaconie van de Ichthuskerk wil er voor zorgen dat alle gemeenteleden hun steentje bijdragen in de zorg voor de ander. Diaconaat doe je niet alleen; dat doe je samen.

Diaconaal jaarplan

Als diaconie werken we met een jaarplan om gestructureerd onze diaconale activiteiten vorm te geven. U vindt de laatste versie van het diaconale jaarplan hieronder:

Diaconaal-jaarplan-2024

(Diaconale) hulp in Amersfoort

Er zijn momenten in het leven dat het niet allemaal lukt, zowel geestelijk als financieel. Blijf hier dan niet alleen mee lopen maar zoek passende hulp. Hieronder een kort overzicht, dat je op weg kan helpen om de juiste hulp te vinden.

Een landelijk overzicht kun je vinden via de digitale sociale kaart van de diverse gemeentes in Nederland: https://www.digitale-sociale-kaart.nl/

Heb je schulden en woon je in de gemeente Amersfoort kijk dan op https://stadsring51.nl/  

Heb je een laag inkomen en woon je in de gemeente Amersfoort kijk dan ook op https://www.geldcheck033.nl/

Voor een uitgebreider overzicht, van alle mogelijke hulp en ondersteuning in de gemeente Amersfoort zie Hulpboom bestaanszekerheid : https://www.hulpboom.nl/

Kom je er zelf niet helemaal uit neem dan contact op met een van de diakenen.

Tekst van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.